Suikersysteem 2017 / LLB's

Achtergrond nieuw suikersysteem 2017
In 2017 vervalt de Europese suikerquotering en daarmee de basis onder het in Nederland gehanteerde suikersysteem. Vanwege het wegvallen van de basis voor het huidige systeem van basisreferentie en toewijzing zal Cosun in 2017 overgaan op een nieuw lidmaatschapsysteem gebaseerd op ledenleveringsbewijzen (LLB's). De teelt van bieten wordt niet vrij. De toekomstige leveringsrechten in de vorm van LLB’s, worden afgeleid van de huidige basisreferentie. De bestaande aandelen worden geïntegreerd in de nieuwe ledenleveringsbewijzen.
De leden van Cosun ontvangen in de week van 4 april 2016 informatie over de omzeting van aandelen/referentie naar ledenleveringsbewijzen. Die informatie is ook te raadplegen op het ledenportaal.
Klik hier voor veel gestelde vragen en antwoorden over dit nieuwe suikersysteem.
Direct contact opnemen, stuur een e-mail aan: ledenregelingen@cosun.com

Uitgangspunten
Een ledenleveringsbewijs geeft het recht om 1 ton bieten (bij 17% suiker) te leveren tegen de ledenprijs. Er is een leveringsplicht aan gekoppeld van 85%. Een ledenleveringsbewijs kost € 5,50. Het leveringsrecht op een LLB is een vast recht. Per jaar wordt een toewijzingspercentage gehanteerd. Leden kunnen het leveringsrecht dat rust op de LLB's onderling verhandelen via de coöperatie.  Leden kunnen LLB's samen in een bedrijf benutten.

Aandelen/basisreferentie omzetten in LLB's
Leden van Cosun hebben nu aandelen en een basisreferentie. Dit systeem wordt vervangen door ledenleveringsbewijzen. Daarbij worden zowel de rechten gerespecteerd die leden hebben op basis van hun aandelen als de opgebouwde rechten op basis van de basisreferentie. Door de twee systemen in elkaar te schuiven creëren we een eenvoudiger systeem voor de toekomst.
Hoe gaat de overgang plaats vinden? Allereerst wordt elk aandeel omgezet in 19 LLB's. Vervolgens wordt gekeken hoeveel extra LLB's dit lid nodig heeft om op het niveau te komen van de referentie die hij heeft opgebouwd tot en met 2016.
Aangezien de basisreferentie na campagne 2016 bepalend is voor het aantal LLB's waar een teler recht op heeft in het nieuwe systeem, is het belangrijk de toewijzing van 2016 vol te telen. Alleen de quotabieten tellen mee voor het vullen van de toewijzing.

Voorbeeld
Lid A heeft 35 aandelen en een basisreferentie van 770 ton bieten (a 17%). Op basis van de aandelen ontvangt hij 35 x 19= 665 LLB's. Op basis van zijn  referentie kan hij 770-665 = 105 LLB's bijnemen. Dit is hij niet verplicht.
Lid B heeft  20 aandelen, ook een basisreferentie van 770 ton bieten (a 17%). Op basis van de aandelen ontvangt hij 20 x 19= 380 LLB's. Op basis van zijn referentie kan hij 770-380 = 390 LLB's bijnemen.

Financiële inleg
De financiële inleg van de LLB's in de coöperatie wordt verrekend met het reeds afgeloste bedrag dat een lid via zijn aandelen gestort heeft in de coöperatie. In totaliteit blijft de inleg gelijk. Het ene lid moet extra inleggen en het andere lid krijgt geld terug.

Voorbeeld
Lid A krijgt op basis van zijn referentie en aandelen 770 LLB's. Daarvoor moet hij 770 x € 5,50 = € 4235,-  inleggen. Het lid was in bezit van 35 aandelen a € 181,50 euro en had daarop € 72,60 per aandeel afgelost. Totaal: 35 x € 72,60  = € 2541,-. Dit lid moet nog storten op zijn LLB's: € 4235,- minus € 2541,- = € 1694,-. Dit bedrag wordt gespreid over 5 jaar verrekend met zijn eindafrekening.

Toewijzing 2017
Voor teeltjaar 2017 geldt een toewijzingspercentage voor quotum bieten van 112 %. Dit percentage kunnen telers dus vermenigvuldigen met hun hoeveelheid LLB’s om te weten hoeveel quotumbieten zij in 2017 kunnen leveren waarover Cosun de ledentoeslag betaalt.

Tijdpad
Voor de overgang naar het nieuwe lidmaatschapssysteem is het volgende tijdpad uitgezet:
  • april 2016: omzetten van aandelen en basisreferentie naar LLB's
  • juni 2016: aanbod aan leden voor extra LLB's
  • augustus 2016: toewijzing 2017 op basis van LLB's
  • april 2017: definitief omzetten van aandelen en referentie naar LLB's